Obec Chlmec - oficiálna stránka obce

Go to content

Main menu

Kontakt

Obec Chlmec
Obecný úrad Chlmec č.83
067 41 Chlmec

starosta obce
:
Cyril Hirjak

Tel:
057 / 788 51 60
mobil:
+421 908 705 240
e-mail:
ouchlmec@minet.sk


Pracovná doba:
Pondelok - Piatok
7.30 - 16.00 hod.

Obedná prestávka:
12.15 - 13.00 hod.


Rýchle odkazy


Harmonogram vývozu TKOPríchody
a odchody autobusov


SKIPARK CHLMEC


 
Vitajte na internetovej stránke obce Chlmec

Obec Chlmec leží na styku Vihorlatu a Humenských vrchov v doline potoka Ptava. Od okresného mesta je vzdialené 7 km.


Prvá zmienka o obci je z roku 1451 pri deľbe majetku Drugettovcov. V 19.storočí patril majetok obce Andrassyovcov. Počas 2. svetovej vojny bola obec vypálená. V súčasnosti má obec 550 obyvateľov a hospodári na katastri o výmere 791 ha. Obec bola v roku 1998 splynofikovaná. Svojpomocne si občania obce vybudovali nový kostol, ktorý bol vysvätený v auguste 1998.  Obec má veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v jej okolí sa nachádza niekoľko objektov pre rozvoj turistiky ako v zimnom tak i v letnom období. Je vstupnou bránou do nádhernej prírody. Svojim návštevníkom poskytne možnosť zimnej a letnej rekreácie.


Pripravili sme pre Vás množstvo informácií zo života obce od histórie po súčasnosť, ako aj rozpracované kultúrne či investičné projekty. Dúfame, že nájdete informácie, ktoré potrebujete. Veríme, že Vás naša stránka zaujme a zavítate i osobne do našej obce. Dovidenia v Chlmci.

Cyril Hirjak
starosta obce


 
Aktuality

Pozvánka na valné zhromaždenie urbariátu pozemkového spoločenstva Chlmec, ktoré sa uskutoční dňa 24.4.2016 o 15,00 hod. v KD Chlmec

Oznam pre stavebníkov v súvislosti s prideľovaním súpisných čísel od 1. 7. 2015


  Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
  Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.
  Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:
  a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
  b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
  Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
  Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.
  Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.
  Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.
  Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného čísla na stavbu, obec určí súpisné číslo. Po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.


- Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu
- Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe
- Kód druhu stavby

Kúpna zmluva


Komunálne voľby 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014


- vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
- vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Poistná zmluva č. 9127000751 k Stavbe - Úprava Chlmeckého potoka

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 07/11/RE
uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a následných, zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tohto dodatku

DOHODA č. 52/§ 50j/NS/2014
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Chlmci
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Chlmci

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chlmec na obdobie 2014 - 2020


Urbárska a Pasienková spoločnosť Chlmec
Pozvánka
Stanovy
Zmluva


DOHODA číslo: 12/§51/2014/NP VAOTP SR-3 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Úrazové poistenia

Zmluva o dielo č. 22/12/2014
o zabezpečení kamerového systému v obci Chlmec v rámci projektu "Zníženie kriminality v obci Chlmec vybudovaním kamerového systému"

Zmluva o poskytnutí služieb
(K&P AGENCY s.r.o.) - Externý manažment projektu (implementácia a monitoring)
Mandátna zmluva
(KAPPAX s.r.o.) - Stavebný dozor
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2013

Zmluva o dielo
(Jozef Rovňák - EXCEL s.r.o.) - Veľkoplošná informačná tabuľa + pamätná tabuľa

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(Ministerstvo ŽP) - č. zmluvy 094/2.1MP/2013
Príloha č. 1
k Zmluve o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2
k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo (Rekos spol. s.r.o.) - Chlmec - úprava chlmeckého potoka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ v Chlmci - podmienky účasti výberového konania

Výzva na preloženie ponúk - Chlmec, úprava chlmeckého potoka


  • Výzva na predkladanie ponúk -  Názov prác: „Odvádzanie odpadových vôd z lokality PTAVA –III.etapa“.

(stiahni výzvu tu ...)

DOHODA č. 19/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2 - medzi UPSVaR HE a obcou Chlmec
DOHODA č. 25/§50j/NS 2013/NP VAOTP SR-2 - medzi UPSVaR HE a obcou Chlmec


O obci

Samosprávny kraj:   Prešovský     
Okres:   Humenné
Región:   Horný Zemplín
IČO:   00323047
Počet obyvateľov:  560
Rozloha:  791 ha
Prvá písomná zmienka:   

v roku 1451

 
Back to content | Back to main menu